​Về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong thực hiện dự án đầu tư

Ngày ban hành:
23/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực